Regulamin


 

§ 1. Zasady ogólne


1. Każdy uczestnik zajęć Szkoły Jogi Joganika przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2. Karnety i opłaty

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet imienny. Opłat, według obowiązującego cennika, prosimy dokonywać przed Panel Klienta, który widoczny jest na stronie www.joganika.pl

2. Po zakupie karnetu będzie on aktywowany w dniu pierwszych zajęć, na które się zapiszesz. Jeśli tego nie zrobisz w ciągu 7 dni, karnet uaktywni się automatycznie po tym czasie

3. Jeśli nie możesz skorzystać z zajęć, na które się zapisałeś, możesz je odwołać do 24 godzin przed ich rozpoczęciem. W przypadku braku anulowania, wejście zostanie pobrane z karnetu

4.Karnet standardowy jest ważny 30 dni od dnia pierwszych zajęć, na które się zapiszesz

5. Jeśli na zajęcia zapisze się mniej niż 5 osób, zajęcia mogą zostać odwołane – wejściówka osobom zapisanym zostanie zwrócona

6. W przypadku braku miejsca na zajęcia, możesz zapisać się na listę rezerwową. Jeśli miejsce się zwolni automatycznie zostaniesz wpisany na listę, o czym poinformujemy Cię mailowo.

7. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.

8. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.

9. Karnet jest dowodem wpłaty.

10. Na kursy jogi dla początkujących prowadzone sa osobne zapisy, a potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata zadatku. Po rozpoczęciu korzystania z usług szkoły Joganika prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, karnet nie może być zwrócony ani nie może nastąpić jego zwrot czy zmiana na karnet innego rodzaju.


§3. Korzystanie z usług

1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §2, mają prawo:

a) korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
b) używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki, bolstery i liny,
c) używać na sali ćwiczeń własnej maty,
d) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.

2. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.

3. Z uwagi na komfort, bezpieczeństwo i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.

4. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

5. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.

6. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

7. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

8. Klient zobowiązany jest:

a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
b) stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły.
c) zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
d) wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
e) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły.
g) niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły.
h) do przestrzegania Regulaminu.

9. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.

§4. Postanowienia końcowe.

1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi lub mailowo na adres szkola@joganika.pl

2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren szkoły.

3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp.

4. Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.